ул. Академик Стефан Младенов 1, блок 31,
София,
България
23.3494701
42.6557314
UserLikes
Име: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
Адрес: София, ул. Академик Стефан Младенов 1, блок 31,
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bgpost.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Пощи
Дейност:

Пощенски услути

Ключови думи: поща, пощи, български пощи, писмо, писма

Услуги

Абонамент
Български пощи ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата си от близо 3 000 пощенски станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти богато разнообразие от пощенски и търговски услуги. Разпространението на ежедневни и периодични издания, чрез абонамент, е сред основните акценти в дейността на дружеството.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АБОНАТИ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Във връзка с повишения клиентски интерес „Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че срока за годишен абонамент за 2011 г. за ежедневни и периодични издания се удължава до 30 декември 2010 г.
Винетните стикери
Категория 1 - ППС предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;Категория 2 - ППС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;Категория 3 - ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.Съгласно чл. 10а, ал. 12 от Закона за пътищата, правото да се заплати по-ниската такса за пътните превозни средства от Категория 1 и Категория 2, които отговарят на категория ЕВРО III , ЕВРО IV , ЕВРО V , EEV и по-висока, се доказва с:

- представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство - Част I, когато в т. V9 е вписано с думи ЕВРО/EURO III, IV, V или EEV ;

- сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001) 9 Final и валиден сертификат за техническа изправност.

При условие че в свидетелството за регистрация не е вписана категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден сертификат за съответствие, за всички пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория ЕВРО III и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска винетна такса.

Също така, като критерий за доказване степента на екологичност на моторните превозни средства да се счита и информацията, предоставена в документ от производителя на автомобила или негов упълномощен представител в страната на регистрация. За МПС, регистрирани в страна-членка на ЕС, следва да се признава информацията, ако има такава, записана в свидетелството за регистрация.

Пътните превозни средства от Категория1 и Категория 2, които отговарят на екологична категория ЕВРО 0 , ЕВРО I , ЕВРО II , както и пътните превозни средства, за които не може да бъде доказана екологична категория, заплащат общия размер на таксите.Също така Ви уведомяваме, че данните за вида на превозното средство и срока, за който ще бъде винетката, се предоставят от платеца на негова собствена отговорност.

Куриерски услуги
BULPOST - Куриерски услуги в страната
Услугата BulPost осигурява приемане, обработка, транспортиране и доставка на кореспонденция, документи или стоки в рамките на следващия работен ден за 122 населени места в България, включени в мрежата на услугата.

Максималното тегло на една пратка BulPost е до 20 кг.

Пратките могат да бъдат подадени и като пратки с обявена стойност и/или наложен платеж, за която се заплаща допълнителна цена.
EMS – международни куриерски услугиУслугата EMS осигурява приемане, обработка, пренасяне и доставка на кореспонденция, документи или стоки за срок от 2 до 5 работни дни до 92 страни. Пратките EMS могат да:

-съдържат документи с максимално тегло до 2 кг
-съдържат стоки с максимално тегло до 20 кг

Размерите на EMS пратките не трябва да надвишават 1,5 м на дължина и сборът от обиколката измерена не по дължината на колета да е до 3 м.

Необходими документи при изпращане на EMS пратки са:
-митнически етикет CN 22 за пратки съдържащи документи;
-митнически декларация CN 23 за пратки със стоковосъдържание;
-пратки със стоково съдържание изпращани за страни членки на Европейския съюз не подлежат на митнически контрол;
-пратки със стоково съдържание изпращани за страни, които не са членки на Европейския съюз подлежат на митнически контрол;
Пратките, които съдържат документи се доставят в рамките на следващия работен ден, след получаването им в страната.

Пратките, съдържащи стоки за които не е необходимо заплащане на митнически такси се доставят до получателите.

Пратките, съдържащи стоки за които е необходимо заплащане на митнически такси се доставят на получателя в митницата.

Български пощи ЕАД не носи отговорност ако пратките съдържат монети, валута, чекове, злато, сребро, бижута и всякакви други скъпоценности.


Митническо обслужване
Български пощи ЕАД осъществява дейността си като митнически агент с разрешение № 402-1/11.05.2006 г. издадено от Министерство на финансите, съгласно чл.7 от Правилника за прилагане на Закона за митниците.
Пощенски услуги
Писмовни пратки

В момента се предлага голямо разнообразие от книжни пощенски пликове с размери и цени както следва:

* 114/162 мм, цена 0.03 лв. (с лепило)
* 110/220 мм, цена 0,08 лв., (самозалепваща се лента)
* 162/229 мм, цена 0,10 лв., (самозалепваща се лента)
* 229/324 мм, цена 0,16 лв., (самозалепваща се лента)
* формат А4, цена 0,57 лв., (с въздушни мехурчета)
* формат А5, цена 0,47 лв., (с въздушни мехурчета)
Колетни пратки


Вътрешни колетни пратки, с които могат да се изпращат предмети от културно-битов характер, хранителни продукти, промишлени стоки и др.
Размер на колетните пратки – от 10 до 60 см за всяко от трите измерения.
Разрешава се приемане на колети до 1 м в едно от трите измерения или във вид на руло до 2 м дължина и 20 см диаметър.
Този вид колети се счита Обременителен, за което се заплаща по-висока цена на услугата. Обременителни са колетите, съдържащи чупливи премети, течности и др.
Вътрешни колетни пратки могат да се приемат по желание на клиента с допълнителни услуги:

* Обявена стойност
* Обявена стойност и Наложен платеж
* Известие за доставяне
* До поискване

Колетни пратки се приемат:

* на гише в пощенската станция
* от адреса на клиента.
При приемането на международни колетни пратки се спазват всички нормативни изисквания за митнически контрол и обмитяване.

Вътрешните колетни пратки са регистрирани пратки. За същите се издава разписка или данъчна фактура.
Задължително изискване за подадените колети е опаковката да отговаря на тежината и съдържанието на пратката.

През 1998 година бяха въведени фирмени опаковки в два размера:

* Размер 250/170/100 мм с цена 0.50 лв.
* Размер 300/250/150 с цена 0.90 лв.

През месец юни1999 год. бе пусната за продажба и плик-папка за документи, формат А4, изработена от велпапе с цена 0.42 лв

Международни колетни пратки
Международните колетни пратки се подават се в пощенските станции на Република България и са предназначени за получатели в чужбина.
Международни колетни пратки се приемат във всички пощенски станции, при спазване на нормативни изисквания за митнически контрол и обмитяване.

Размер и тежест на международните колетни пратки

* Колетите не трябва да превишават 1, 50 м за което и да е измерение, нито 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на колета
* Максималната тежест на колетните пратки за чужбина е 31, 5 кг.

Опаковката трябва да бъде подходяща за тежината, формата, естеството на съдържанието и транспортирането до местоназначението на международните колетни пратки.

Международните колетни пратки по искане на подателя могат да бъдат приемани с допълнителни услуги:

* Обявена стойност
* До поискване
* Известие за доставяне
* par avion

Международните колетни пратки се приемат на гише в пощенските станции, същите са регистрирани пратки, за които се издава разписка или данъчна фактура.Доставка на вътрешни и международни колетни пратки – извършва се, съгласно изискванията на Инструкцията за организация на работата в пощенските съобщения.Начин на доставянеПолучателите се уведомяват задължително с покана на адрес за постъпила на тяхно име колетна пратка в пощенската станцияДоставката се извършва на гише в пощенската станция срещу подпис на получателя,след представяне на документ за самоличност.
Място на получаване:

* На гише в пощенската станция
* Чрез Градска служебна поща – с изключение на колетни пратки с допълнителни услуги Обявена стойност и Наложен платеж, които се получават на гише в пощенската станция
БЮРОФАКС

Услуга Бюрофакс представлява приемане и/или пренасяне чрез далекосъобщителни средства между факсимилни абонати (включени в обществена телефонна мрежа) на текстови или графични документи, контрастно написани на ръка, на пишеща машина и по типографски начин с формат А4 и А5 (В4) по БДС.

Факс апаратите, които се използват във ФСС Бюрофакс трябва да бъдат с декларация от вносителя (производителя), за техническо съответствие с мрежата на Българска Телекомуникационна Компания АД (БТК АД).

Всички юридически и физически лица, които не притежават факсимилни апарати, могат да ползват услугите на ФСС Бюрофакс”, чрез най– близката пощенска станция, включена в системата (списък с пощенски станции, които извършват услугата).

Факсимилният абонат е длъжен да заплаща редовно абонаментната такса за телефонния пост, както и отброените импулси за предадените факсимилни съобщения чрез обществената телефонна мрежа.

Факсимилен абонат е всяко юридическо или физическо лице, притежаващо факсимилен апарат, който е включен в обществената телефонна мрежа за предаване (приемане) на факсимилни съобщения.

Услугите Бюрофакс се предлагат във всички пощенски станции включени в мрежата на ФСС Бюрофакс , която е изградена само в пощенските станции на Български пощи ЕАД при използване на съществуващата фиксирана телефонна мрежа на БТК АД.

ФСС Бюрофакс е предназначена да пренася текстови или графични документи, контрастно написани на ръка, на пишеща машина и по типографски начин с формат А4 и А5 по БДС. В случай на използване в мрежата на ФСС Бюрофакс на факсимилни апарати с консумативи с индигово фолио е възможно приемане и/или предаване на факсимилни съобщения с формат В4.

Бюрофакс има възможности за контрастно възпроизвеждане на факсимилните съобщения, достоверност на информацията и възможност за автоматизация на процесите приемане и предаване чрез:

* Контрастно или полутоново възпроизвеждане при приемане на факсимилни писма.
* Да предава със скорости: група III (9600, 7200, 4800, 2400 бит/сек..), които автоматично да се намаляват в зависимост от състоянието на съобщителната мрежа.
* Да предава с хоризонтална разрешаваща способност от 8 точки/мм., а вертикалната да се изменя в зависимост от използвания режим: 3.85 лин./мм.; 7.7 лин./мм.; 15.4 лин./мм.
* ФСС Бюрофакс” осигурява:
* Достоверност на предаваната информация.
* Възможност за автоматизация на процесите приемане и предаване.
* Подобряване на културата на обслужването и качеството на съобщенията

Организацията, експлоатацията и контрола на ФСС Бюрофакс се извършва от Териториалните поделения на Български пощи и главна дирекция Пощенски услуги към Централно управление.

Факсимилните съобщения се приемат в пощенски станции с организирани служби Бюрофакс , които са включени в ФСС Бюрофакс .

За улеснение на клиентите, на всички работни места където се предлагат услугите Бюрофакс се предоставя информация за видовете услуги, условията и цените, при които се извършват услугите и списък на станциите включени в мрежата на ФСС Бюрофакс .
ТЕЛЕПОЩА

Услугата Телепоща представлява приемане и доставяне като вътрешни пощенски пратки на съобщения в обхвата на една страница (формуляр обр. 200) между физически (юридически) лица чрез факсимилни апарати, включени в обществената телефонна мрежа.
Телепоща се предлага само в пощенски станции със специализирани места, включени в мрежата на Български пощи ЕАД при използване на съществуващата фиксирана телефонна мрежа.

Видове Телепоща
Обикновена Телепоща. Пренасяне на съобщението по далекосъобщителен път и доставка по реда на препоръчаните кореспондентски пратки на адреса на получателя;

Телепоща до поискване. Съобщението се пренася по далекосъобщителен път и се доставя в пощенската станция, обслужваща адреса на получателя по реда на препоръчаните кореспондентски (писмовни) пратки.

Телепоща с Известие за доставяне. При този вид услуга доставката се извършва на адреса на получателя по реда на препоръчаните писмовни пратки с Известие за доставяне по пощата.

Луксозна Телепоща. Съобщението при този вид услуга се доставя, на избрана от подателя луксозна бланка, на адреса на получателя, по реда на препоръчаните кореспондентски пратки.

Луксозна Телепоща с Известие за доставяне. При този вид услуга съобщението се доставя на избрана от подателя луксозна бланка на адреса на получателя по реда на препоръчаните кореспондентски пратки с Известие за доставяне по пощата.


 
Открийте ни в Google+